Italské insolvenční právo v ČR podle evropského nařízení

ZPĚT NA PŘEHLED PUBLIKACÍ

Dalším právním řádem, se kterým seznámí tento článek, je insolvenční právo Italské republiky. Na území České republiky lze zaznamenat celou řadu investic, které pochází právě z Italské republiky. Tato interakce může přinést i insolvenční kauzy s přeshraničním prvkem, na které bude dopadat nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“).

V tomto článku budou popsány základní instituty jednotlivých řízení a procesních subjektů, které jsou uznávány na území České republiky tak, aby adresáti přímo uznávaných rozhodnutí měli možnost se zorientovat v insolvenční úpravě Italské republiky.

Právní úprava italského insolvenčního práva je zakotvena v královském nařízení R.D. 267/1942 z 16.3.1942 (dále jen „It-IZ“). Tento právní předpis byl významně novelizován a reformován v letech 2005 až 2012[1]. Informace o tom, že se dotčený subjekt nachází v řízení podle italského práva lze nalézt v evropském insolvenčním rejstříku, neboť Italská republika se již do beta-verze projektu zapojila.[2]

Konkurz – fallimento[3]

Prvním typem řízení, které Nařízení označuje za přímo uznatelný typ řízení, je konkurz (fallimento). Předpokladem pro vedení tohoto řízení je, že je dán stav insolvence (stato di insolvenza)[4]. Ten je dán, pokud je dlužník podnikatelem a pokud již není schopen pravidelně plnit své závazky.

Dlužníkem v tomto řízení může být pouze podnikatel s výjimkou veřejnoprávních subjektů[5], který vykonává podnikatelskou činnost[6]. Řízení je určeno pro větší ekonomické subjekty, neboť dlužník musí naplňovat ekonomická kvantifikační kritéria[7]:

  • během posledních tří obchodních let před podáním návrhu na konkurz musí vykazovat celková aktiva více jak 300 tis. euro,
  • ve stejném období musí příjmy dlužníka dosahovat více jak 200 tis. euro a
  • závazky musí činit více jak 500 tis. euro.

Dále řízení není určeno pro určité typy subjektů, jako jsou banky nebo pojišťovny, pro které platí specifický typ řízení nucené likvidace – viz dále.

Řízení je zahajováno na návrh věřitele, dlužníka nebo státního zástupce[8]. Po podání návrhu dochází k jeho věcnému přezkumu, kdy je soud oprávněn činit i předběžná opatření. V případě splnění všech podmínek dojde k prohlášení konkursu[9]. Tímto rozhodnutím bude ustanoven i kurátor (curatore)[10]. Ten spravuje majetkovou podstatu a vykonává dispoziční práva pod dohledem insolvenčního soudu a věřitelského výboru[11]. Dále soud v rozhodnutí o prohlášení konkurzu stanoví termín přezkumného jednání, které se má konat do 120 dnů, popř. do 180 dnů u složitých případů od rozhodnutí soudu[12]. Věřitelé musí uplatnit pohledávky ve lhůtě, která končí 30 dní před přezkumným jednáním. Tato lhůta není konečná a věřitelé mohou přihlásit pohledávky i v dalších lhůtě 12 měsíců a dokonce i poté, pokud věřitelé nebyli informováni o řízení.

Následně dochází ke zpeněžování majetkové podstaty kurátorem. Řízení končí buď ukončením řízení s plným uspokojením věřitelů či prodejem veškerého majetku, nebo uzavřením dohody s věřiteli (concordato fallimentare) o distribuci majetku[13].

Nucená likvidace – liquidazione coatta amministrativa3

Italský zákonodárce zavedl pro okruh dlužníků definovaný právními předpisy, kterými jsou např. finanční instituce, pojišťovny a auditorské společnosti, specifický typ řízení, který je svou povahou nucená likvidace správní cestou[14]. Tyto subjekty podléhají dohledovému orgánu a na jejich řádné činnosti je veřejný zájem.

Důvod pro zahájení řízení je rozšířen nad rámec stato di insolvenza o situace, kdy dojde k porušování zákona nebo nestandardnímu obchodnímu vedení. Soud posoudí návrh, a pokud mu vyhoví, vydá rozhodnutí o existenci úpadku stato di insolvenza. Poté dochází k zahájení samotné likvidace, kdy příslušný dohledový správní orgán (autorità amministrativa di sorveglianza), který zahájí likvidaci a jmenuje likvidátora – commissario liquidatore10a dozorovou komisi (comitato di sorveglianza).

Věřitelé budou vyrozuměni likvidátorem o výši pohledávky evidované v účetnictví a podkladech dlužníka. Následuje zpeněžení majetku, které probíhá pod dozorem dohledového správního orgánu a dozorové komise.

Vyrovnání – concordato preventivo3

Vyrovnání je procesem, kdy dlužník může mimo konkurz dosáhnout dohody závazné pro všechny věřitele. Proces vyrovnání je završen až v okamžiku, kdy je vyrovnání schváleno soudem[15]. Procedura vyrovnání je otevřena všem dlužníkům, kteří mohou vstoupit do konkurzu.

Povaha této procedury jako řešení finančních obtíží před konkurzem vyžaduje, aby ještě nebylo rozhodnuto o prohlášení konkursu. Dlužník musí v návrhu řádně osvětlit svou hospodářskou situaci. Soud mu následně stanoví lhůtu v délce 60 až 120 dní pro předložení plánu[16]. Plán musí být schválen věřiteli na schůzi věřitelů[17]. Hlasuje se podle skupin věřitelů většinou hlasů věřitelů připuštěných k hlasování. Pro přijetí je třeba většiny skupin. Pokud nebude plán přijat, dojde k prohlášení konkursu[18].

Během vyrovnacího řízení je dlužník s dispozičními oprávněními, avšak podléhá dozoru soudního pověřence – commissario giudiziale10, [19]. Nejvýznamnějším úkolem soudního pověřence je dohled nad plněním přijatého plánu, kdy musí soudu hlásit všechny skutečnosti, jež by mohly věřitelům způsobit škodu.

Pokud plán ústí v prodej majetku, ujímá se této úlohy soudní likvidátor – liquidatore giudiziale10.

Plán na restrukturalizaci dluhů – accordi di ristrutturazione dei debiti3

Jedná se o proces mimokonkurzní dohody s věřiteli o restrukturalizaci dluhů. Právní úprava je zakotvena v ustanovení § 182bis It-IZ. Proces je ponechán na zúčastněné osoby a zásah soudu je minimalizován. Jakmile dojde ke schválení plánu věřiteli, pro které je předepsána většina 60% podle velikosti pohledávek, je plán předkládán soudu a zveřejňován v obchodním rejstříku. Soud poté posoudí plán podle znaleckého posudku a přihlédne k případným námitkám.[20]

Mimořádná správa – amministrazione straordinaria3

Právní úprava tohoto řízení je obsažena v zákonném nařízení č. 270/1999 (dále jen „NMS“). Jedná se o insolvenční řízení pro společnosti, které mají zásadní význam. Hlavním cílem tohoto řízení je snaha restrukturalizovat dotčené podniky a ty zachránit. Dlužníkem v tomto řízení může být subjekt, který může být dlužníkem v konkurzu. Navíc musí kumulativně naplnit podmínku, že zaměstnává minimálně dvě stě zaměstnanců a dluhy dosahují alespoň 2/3 aktiv účetní závěrky i tržeb za zboží a služby[21].

Významný pro toto řízení je zásah výkonné moci, kdy osobu správce (giudice delegato) určuje ministr hospodářství. Pokud jsou splněny podmínky úpadku, vydá soud usnesení, kterým jmenuje určeného správce a soudce, který se bude dané kauze věnovat[22]. Úkolem správce je zjistit, zda je dlužník, resp. jeho podnik způsobilý být reorganizován. Není-li to možné, bude úpadek řešen konkursem (falimento). V případě pozitivního výsledku bude zahájena mimořádná správa. Bude jmenován jeden až tři mimořádní komisaři – commissario straordinario10. Konkrétní osobu opět určí ministr hospodářství. Dispoziční oprávnění vykonávají mimořádní komisaři. Restrukturalizace může proběhnout cestou prodeje závodu, jeho restrukturalizací či prodejem částí závodu.

Vyrovnání v krizi předlužení – composizione della crisi da sovraindebitamento3

Zákonem č. 3/2012 byly zavedeny dvě procedury, kterými byla otevřena cesta k vyřešení finančních obtíží i dlužníkům, kteří nesplňují ekonomická kritéria pro konkurz (falimento). Jedná se o dvě procedury, které nejsou insolvenčním řízením, ale jedná se o schvalování plánů, kterými se dlužník hodlá zbavit dluhů[23]. První procedura je pro podnikatele, kteří nedosáhnou na minimální ekonomické limity pro vstup do konkursu. Druhá procedura je určena pro spotřebitele.

Na návrh dlužníka v obou procedurách je ustanoven orgán pro vyrovnání – organismo di composizione della crisi10 nebo správce – professionista nominato dal Tribunale10. U spotřebitele není třeba dosáhnout dohody s věřiteli, neboť rozhodnutí o dalším postupu je na úvaze soudu, který posoudí, zda je vhodné vedení této procedury. U podnikatele je nutné, aby souhlasili věřitelé s pohledávkami ve výši alespoň 60%. Plán může vyústit v restrukturalizaci i v rozprodej majetku nazývaný likvidace majetku – liquidazione dei beni3. V případě likvidace majetku soud může pro tento účel ustanovit likvidátora – liquidatore10.

Další vývoj italského insolvenčního práva

Dne 10.1.2019 italská vláda schválila zákonným nařízením nový insolvenční zákona, který má nabýt účinnosti 20.8.2020. Jedná se o moderní insolvenční zákon, který v téměř 1000 článcích zapracovává veškeré evropské požadavky a potřeby pro moderní insolvenční řízení.

JUDr. Jiří Voda, LL.M.,

advokát a insolvenční správce

a

Sara Cavedon

paralegal v AK Voda s.r.o.


[1] Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage 2016, England und Wales, Rn. 4-10

[2] https://beta.e-justice.europa.eu/246/EN/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_firms_in_the_eu

[3] Tento typ řízení je zařazen do přílohy A Nařízení.

[4] Čl. 5 It-IZ

[5] Čl. 1 It-IZ

[6] Čl. 2221 občanského zákoníku (codice civile)

[7] tamtéž

[8] Čl. 6 It-IZ

[9] Čl. 16 It-IZ

[10] Tento typ správce je zařazen do přílohy B Nařízení.

[11] Čl. 31 It-IZ

[12] Čl. 16 It-IZ

[13] Čl. 118 a 124 It-IZ

[14] Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage 2016, England und Wales, Rn. 133

[15] Čl. 168 It-IZ

[16] Čl. 161 It-IZ

[17] Čl. 174 It-IZ

[18] Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage 2016, England und Wales, Rn. 113

[19] Čl. 167 It-IZ

[20] Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage 2016, England und Wales, Rn. 118-120

[21] Čl. 2 NMS

[22] Čl. 8 NMS

[23] Santonocito-Pluta/Mare-Ehlers in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage 2016, England und Wales, Rn. 19