Publikační činnost / Publikationen / Publications

Monografie a články / Monographien und Artikel / Monographs and Articles

Vydavatel / Herausgeber / Publisher Název / Titel / Title Datum
Beck-Online.de Příručka o českém insolvenčním právu / Handbuch zu dem tschechischen InsolvenzrechtPopis publikace V komentáři k německému insolvenčnímu řádu (Insolvenzordnung) v systému beck-online.de byla zveřejněna i praktická příručka s aktuální judikaturou k českému insolvenčnímu právu. Na 200 stranách textu jsem popsal a rozebral insolvenční právo ve všech souvislostech, včetně daní, účetnictví, trestního i pracovního práva.Im Kommentar zu der Insolvenzordnung im System Beck-Online.de wurde auch das Handbuch zu dem tschechischen Insolvenzrecht veröffentlicht. Auf 200 Seiten habe ich das Insolvenzrecht mit allen Zusammenhängen beschrieben und analysiert, einschließlich der Steuer, der Buchhaltung, des Strafrechts sowie des Arbeitsrechts. Viz níže
Siehe unten
32. Vydání / Ausgabe
31.07.2023
31. Vydání / Ausgabe
30.04.2023
30. Vydání / Ausgabe
31.01.2023
29. Vydání / Ausgabe
31.10.2022
28. Vydání / Ausgabe 31.7.2022
27. Vydání / Ausgabe 30.04.2022
26. Vydání / Ausgabe 31.01.2022
25. Vydání / Ausgabe 31.10.2021
24. Vydání komentáře, jehož je příručka součástí (print version)
24. Ausgabe des Kommentar, dessen Bestandteil das Handbuch bildet (print version)
15.7.2021
23. Vydání / Ausgabe 12.3.2021
22. Vydání / Ausgabe 15.1.2021
21. Vydání / Ausgabe 14.9.2020
20. Vydání / Ausgabe 26.5.2020
19. Vydání / Ausgabe 18.2.2020
18. Vydání / Ausgabe 2.12.2019
17. Vydání / Ausgabe 25.9.2019
16. Vydání / Ausgabe 14.3.2019
Konkurzní noviny Další evropská regulace na obzoru 22.8.2023
www.epravo.cz Může insolvenční správce úspěšně žalovat dlužníka na vyklizení z nemovitosti užívané jako obydlí? 1.8.2022
www.alescenek.cz Aktuální výzvy českého insolvenčního práva, in: Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J. (eds.): Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, Plzeň 2020, s. 656-661. 26.5.2020
insolvencnizona.cz Nový majetek v konkursu po předložení konečné zprávy 5.2.2020
Konkurzní noviny Insolvenční právo Chorvatské republiky
v ČR ve světle evropského nařízení
24.01.2020
Konkurzní noviny Polské insolvenční právo v ČR podle evropského nařízení 20.12.2019
www.epravo.cz Jsou ohroženy splátky bankovních úvěrů odpůrčí žalobou? 10.12.2019
Konkurzní noviny Praktická aplikace institutu hostujícího insolvenčního správce 22.11.2019
LexisNexis France Le droit tchèque des procédures collectivesCette étude présente les différentes procédures d’insolvabilité existant aujourd’hui en République tchèque et figurant dans l’annexe A du règlement européen (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 ainsi que les différents praticiens de l’insolvabilité en droit tchèque. 31.10.2019
www.epravo.cz Přípustnost uzavření smíru v incidenčních sporech 21.10.2019
Konkurzní noviny Italské insolvenční právo v České republice podle evropského nařízení 18.10.2019
Konkurzní noviny Exkurz do insolvenčního práva Anglie a Walesu 20.9.2019
www.epravo.cz Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík? 13.9.2019
Konkurzní noviny Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení v Rakouské republice 20.8.2019
www.epravo.cz Souběh dvou insolvenčních řízení a dopad pro řízení o odpůrčí žalobě 26.7.2019
Konkurzní noviny Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení v SRN 19.7.2019
ZEITSCHRIFT FÜR INSOLVENZRECHT UND KREDITSCHUTZ Bestellung eines österreichischen Insolvenzverwalters in Tschechien bei einem Konzern 18.7.2019
Konkurzní noviny Rakouské insolvenční právo v České republice podle evropského nařízení 21.6.2019
Konkurzní noviny Německé insolvenční právo v České republice podle evropského nařízení 27.5.2019
Finanční a ekonomický institut z.s. Připravovaná evropská úprava oddlužení 15.2.2019
ZEITSCHRIFT FÜR INSOLVENZRECHT UND KREDITSCHUTZ Tschechisches Insolvenzverfahren und Geltendmachung von Forderungen 31.8.2018
www.epravo.cz Na prahu změn úpadkového práva v kontextu iniciativy Evropské unie 7. 9. 2017
Konkurzní noviny Na prahu změn úpadkového práva v kontextu iniciativy Evropské unie 28.7.2017
NZI Der gastierende Insolvenzverwalter in der Konzerninsolvenz 4.10.2012
Eurofenix INSOL Czech Republic: Czech Highest Court Defines “Known Creditor” 2012
www.epravo.cz Běh lhůty pro přihlášení pohledávek zahraničním věřitelům z Evropské unie 13.9.2012